دادیاران دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مازندران

نام: صادق

نام خانوادگی: انتظامی

شماره پروانه: 1016

شهر: قائمشهر

معاون اول دادستان (دادیار)

خدیجه رکنی لموکی (شماره پروانه: 243)​

نام:خدیجه

نام خانوادگی: رکنی لموکی

شماره پروانه: 243

شهر:قائمشهر

معاون دادستان (دادیار)

عبدالحمید دباغیان (شماره پروانه: 333)​

نام: عبدالحمید

نام خانوادگی: دباغیان

شماره پروانه: 333

شهر: ساری

معاون دادستان (دادیار)

وحید کیاحسینی (شماره پروانه: 666)

نام: وحید

نام خانوادگی: کیاحسینی

شماره پروانه: 666

شهر: تنکابن

معاون دادستان (دادیار)

لاله مرتضوی (شماره پروانه: 1414)

نام: لاله

نام خانوادگی: مرتضوی

شماره پروانه: 1414

شهر: ساری

معاون دادستان (دادیار)

مهدی داودی (شماره پروانه: 424)

نام: مهدی

نام خانوادگی: داودی

شماره پروانه: 424

شهر: بهشهر

معاون دادستان (دادیار)

ناصر رضوانی جویباری (شماره پروانه: 570)

نام: ناصر 

نام خانوادگی: رضوانی جویباری

شماره پروانه: 570

شهر: عباس آباد

معاون دادستان (دادیار)

سیدنوید مرتضوی نجف آبادی (شماره پروانه: 594)

نام: سیدنوید

نام خانوادگی: مرتضوی نجف آبادی

شماره پروانه: 594

شهر: بابل

معاون دادستان (دادیار)

علیرضا عرب تبار (شماره پروانه: 972)

نام: علیرضا 

نام خانوادگی: عرب تبار

شماره پروانه: 972

شهر: نوشهر

معاون دادستان (دادیار)

نام: سیداحمد

نام خانوادگی: میرشفیعی لنگری

شماره پروانه: 1127

شهر: ساری

معاون دادستان (دادیار)

احمد عبداله پور (شماره پروانه: 1276)

نام: احمد

نام خانوادگی: عیداله پور

شماره پروانه: 1276

شهر: تنکابن

معاون دادستان (دادیار)

سعید نصیری آبندانسری (شماره پروانه: 1287)

نام: سعید

نام خانوادگی: نصیری آبندانسری

شماره پروانه: 1287

شهر: ساری

معاون دادستان (دادیار)

فریما شجاعی زند (شماره پروانه: 1486)

نام: فریما

نام خانوادگی: شجاعی زند

شماره پروانه: 1486

شهر: بابل

معاون دادستان (دادیار)
دکمه بازگشت به بالا