اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان مازندران

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام:محمد

نام خانوادگی: عالم زاده

شماره پروانه: 1330

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: حمید

نام خانوادگی: ابهری

شماره پروانه: 177

شهر: قائمشهر

سمت: عضو

نام: یوسفعلی

نام خانوادگی: یزدانی

شماره پروانه: 1029

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: یاسر 

نام خانوادگی: آزادشهابی

شماره پروانه: 1203

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: حرمت اله

نام خانوادگی: رسولیان

شماره پروانه: 552

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: مجید

نام خانوادگی: عارفعلی خیرآباد

شماره پروانه: 756

شهر: آمل

سمت: عضو

نام: کوثر

نام خانوادگی: شکریان کوکنده

شماره پروانه: 1291

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: امیرمهدی

نام خانوادگی: رستمی

شماره پروانه: 869

شهر: محمودآباد

سمت: عضو

نام: سیدیاسر

نام خانوادگی: شریفی

شماره پروانه: 3087

شهر: یهشهر

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا