کمیسیون صلح و سازش

نام: اسماعیل 

نام خانوادگی: ذبیحی شورکایی

شماره پروانه: 1167

شهر:  جویبار

سمت: سرپرست

نام: الهه

نام خانوادگی: عسگری

شماره پروانه: 516

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: سپیده

نام خانوادگی: ضامنی

شماره پروانه: 1959

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: سکینه

نام خانوادگی: جهانیار

شماره پروانه: 1334

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: سمیه

نام خانوادگی: قربانی اول

شماره پروانه: 1371

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: سکینه

نام خانوادگی: عابدی

شماره پروانه: 2292

شهر:  بابل

سمت: عضو

نام: سیدکمال

نام خانوادگی: حسینی بالادزائی

شماره پروانه: 1138

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: حامد

نام خانوادگی: درویش نیا

شماره پروانه: 1854

شهر:  قائمشهر

سمت: عضو

نام: ابوالقاسم 

نام خانوادگی: محمدی کلیجی

شماره پروانه: 1974

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: مریم

نام خانوادگی: قربان نیا دلاور

شماره پروانه: 1809

شهر:  بابل

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا