کمیسیون ورزش

علی فاریابی دوست (شماره پروانه: 330)

نام: علی

نام خانوادگی: فاریابی دوست

شماره پروانه: 330

شهر: بابلسر

سمت: سرپرست

نام: محمود

نام خانوادگی: امیدی جویباری

شماره پروانه: 751

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: علیرضا

نام خانوادگی: مهرآذین

شماره پروانه: 487

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: کوروش

نام خانوادگی: نائیج ونوش

شماره پروانه: 848

شهر: نوشهر

سمت: عضو

نام: مجید

نام خانوادگی: روشن بین

شماره پروانه: 391

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: حسن

نام خانوادگی: نوروزی

شماره پروانه: 1057

شهر: نکا

سمت: عضو

نام: کاظم 

نام خانوادگی: قاسم زاده

شماره پروانه: 432

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: محمد

نام خانوادگی: گلمحمدی ترکی

شماره پروانه: 519

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: وحیده

نام خانوادگی: عنایتی

شماره پروانه: 1503

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا