کمیسیون داوری

نام: محمد

نام خانوادگی: مهدوی تلارمی

شماره پروانه: 337

شهر:  ساری

سمت: سرپرست

نام: ناصر

نام خانوادگی: داغمه چی فیروزجایی

شماره پروانه: 469

شهر:  بابل

سمت: عضو

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: مهرگان

شماره پروانه: 1637

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: محبوبه 

نام خانوادگی: طالبی رستمی

شماره پروانه: 1468

شهر:  بهشهر

سمت: عضو

نام:معصومه

نام خانوادگی: نیکروش رستمی

شماره پروانه: 1468

شهر:  بهشهر

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا