کمیسیون امور فرهنگی و هنری

نام: علی

نام خانوادگی: عمادی

شماره پروانه: 2103

شهر: ساری

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: احمدی نیا

شماره پروانه: 187

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: یاسر

نام خانوادگی: اکبرنتاج شوب

شماره پروانه: 779

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: مجید

نام خانوادگی: مهدوی جویباری

شماره پروانه: 2453

شهر: جویبار

سمت: عضو

نام: زهیر

نام خانوادگی: نادعلی زاده

شماره پروانه: 1516

شهر: چالوس

سمت: عضو

نام: مرتضی 

نام خانوادگی: سپهری

شماره پروانه: 1534

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: مائده 

نام خانوادگی: طالب پورچاري

شماره پروانه: 3086

شهر: بابل

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا