کمیسیون امور رفاهی

نام: مختار

نام خانوادگی: رحیمی

شماره پروانه: 387

شهر: قائمشهر

سمت: سرپرست

نام: سعید

نام خانوادگی: علی زاده

شماره پروانه: 2476

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: خطیبی

شماره پروانه: 465

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: خائفی جامخانه

شماره پروانه: 2214

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: آرش

نام خانوادگی: نژادی

شماره پروانه: 2512

شهر: تنکابن

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا