محکومیت های انتظامی

1- بر اساس دادنامه 151-1401/12/07 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای میلاد ذوالفقاری توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

2- بر اساس دادنامه 11-1402/03/06 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای سامان روشناس توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

3- بر اساس دادنامه 16-1402/03/11 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای پرویز رحمان زاده توبیخ کتبی با درج در پرونده،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

4- بر اساس دادنامه 53-1402/06/11 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای فرهاد مهران توبیخ کتبی با درج در پرونده،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

5- بر اساس دادنامه 78-1402/08/07 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای حسن کردنائیج توبیخ کتبی با درج در پرونده،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

6- بر اساس دادنامه 110-1402/11/18 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای امیدسلیمانیان توبیخ کتبی با درج در پرونده،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

7- بر اساس دادنامه 115-1402/12/05 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل آقای پوریا جعفرنیااسبوئی توبیخ کتبی با درج در پرونده،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده است.

دکمه بازگشت به بالا