اداره معاضدت قضائی

نام: مسعود

نام خانوادگی: تیرگری

شماره پروانه: 351

شهر: ساری

سمت: سرپرست واحد معاضدت

نام: سید محمدرضا

نام خانوادگی: موسویها

شماره پروانه: 411

شهر: ساری

سمت: معاون شعبه معاضدت

نام: علی

نام خانوادگی: جانباز سوادکوهی

شماره پروانه: 1388

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: علیرضا

نام خانوادگی: آزادشهابی

شماره پروانه: 2703

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: مریم

نام خانوادگی: نجفی تیرتاشی

شماره پروانه: 1273

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: الهه

نام خانوادگی: رجب نژاد

شماره پروانه: 769

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا